اسلایدزیر نظر جهاد کشاورزی
نهالستان گردو

گواهی عاری از آفات

وزارت بهداشت

گواهی بهداشت

لیبل جهاد کشاورزی

2 سال ضمانت

گارانتی ۲ سال

سازمان حفظ نباتات

گواهی قرنطینه

گواهی عاری از آفات

گواهی بهداشت

لیبل جهاد کشاورزی

گارانتی ۲ سال

گواهی قرنطینه

محصولات

نهال پکان آمریکایی (گرمسیری)

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان تماس و مشاوره

مجموعه ارقام نهال پکان آمریکایی (گرمسیری)

نهال گردو پاکوتاه

تماس و مشاوره

مجموعه ارقام نهال گردو پاکوتاه

نهال گردو پوست کاغذی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان تماس و مشاوره

مجموعه ارقام نهال گردو پوست کاغذی

نهال گردو تو سرخ

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان تماس و مشاوره

مجموعه ارقام نهال گردو تو سرخ

نهال گردو تویسرکان

تماس و مشاوره

مجموعه ارقام نهال گردو تویسرکان

نهال گردو جمال

تماس و مشاوره

مجموعه ارقام نهال گردو جمال

نهال گردو چندلر

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان تماس و مشاوره

مجموعه ارقام نهال گردو چندلر

نهال گردو خوشه ای انگوری

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان تماس و مشاوره

مجموعه ارقام نهال گردو خوشه ای انگوری

نهال گردو خوشه ای پاکوتاه اسرائیلی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان تماس و مشاوره

مجموعه ارقام نهال گردو خوشه ای پاکوتاه اسرائیلی

نهال گردو خوشه ای پاکوتاه ترکیه

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان تماس و مشاوره

مجموعه ارقام نهال گردو خوشه ای پاکوتاه ترکیه

نهال گردو خوشه ای تخم مرغی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان تماس و مشاوره

مجموعه ارقام نهال گردو خوشه ای تخم مرغی

نهال گردو خوشه ای رقم ایرانی

تماس و مشاوره

مجموعه ارقام نهال گردو خوشه ای رقم ایرانی

نهال گردو خوشه ای فرانسه

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان تماس و مشاوره

مجموعه ارقام نهال گردو خوشه ای فرانسه

نهال گردو دماوند

تماس و مشاوره

مجموعه ارقام نهال گردو دماوند

نهال گردو دیرگل

تماس و مشاوره

مجموعه ارقام نهال گردو دیرگل

نهال گردو روند

تماس و مشاوره

مجموعه ارقام نهال گردو روند

نهال گردو ژنوتیپ برتر

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان تماس و مشاوره

مجموعه ارقام نهال گردو ژنوتیپ برتر

نهال گردو ژنوتیپ برتر مراغه

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان تماس و مشاوره

مجموعه ارقام نهال گردو ژنوتیپ برتر مراغه

نهال گردو ژنوتیپ پالیز کانادایی (سردسیری)

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان تماس و مشاوره

مجموعه ارقام نهال گردو ژنوتیپ پالیز کانادایی (سردسیری)

نهال گردو سردسیری

تماس و مشاوره

مجموعه ارقام نهال گردو سردسیری

نهال گردو شیلی

تماس و مشاوره

مجموعه ارقام نهال گردو شیلی

نهال گردو فرانکت

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان تماس و مشاوره

مجموعه ارقام نهال گردو فرانکت

نهال گردو فرنت

تماس و مشاوره

مجموعه ارقام نهال گردو فرنت

نهال گردو فرنور

تماس و مشاوره

مجموعه ارقام نهال گردو فرنور

نهال گردو کاما

تماس و مشاوره

مجموعه ارقام نهال گردو کاما

نهال گردو لارا آمریکایی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان تماس و مشاوره

مجموعه ارقام نهال گردو لارا آمریکایی

نهال گردو هارتلی

تماس و مشاوره

مجموعه ارقام نهال گردو هارتلی

نهال گردو هاوارد

تماس و مشاوره

مجموعه ارقام نهال گردو هاوارد

نهال گردو هلندی

تماس و مشاوره

مجموعه ارقام نهال گردو هلندی

نهال گردو واریته ویژه

تماس و مشاوره

مجموعه ارقام نهال گردو واریته ویژه

محصولات پر فروش

نهال گردو جمال

تماس و مشاوره

مجموعه ارقام نهال گردو جمال

نهال گردو فرنت

تماس و مشاوره

مجموعه ارقام نهال گردو فرنت

نهال گردو فرنور

تماس و مشاوره

مجموعه ارقام نهال گردو فرنور

مقالات